Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 960 st.

Profesionālās tālākizglītības programma

Pieaugušo un mūžizglītības centrs aicina apgūt kursu “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”. Pie mums tu iemācīsies plānot, vadīt un kontrolēt reklāmas risinājumu darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas. Radoši mācīties būs interesanti!

Jūsu iespējas pēc programmas apguves:

  1. Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
  2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
  3. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.
Stundu skaits:960 stundas (atkarībā no nodarbību biežuma mācību ilgums no 6 – 10 mēnešiem; t.s. prakse uzņēmumos 240 stundas)
Izglītības prasības: Vidējā izglītība un profesionālā vidējā izglītība
Mērķa auditorija:Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.
Programmas saturs: Reklāmas pak alpojumu k omercdarbinieks plāno un organizē uzņēmuma reklāmas darījumus pēc izstrādātas un apstiprin ātas uz ņēmuma reklāmas koncepcijas. Reklāmas servisa komercdarbinieks ir nodarbināts plašassaziņas, informatīvajos un
interaktīvās saziņas līdzekļos (prese, televīzija, radio, katalogi, internets, uzziņas,), reklāmas aģentūrās un uzņēmumos ar aktīvu reklāmas politiku.
Nodarbību grafiks:Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40
Izglītības dokumentsProfesionālā  kvalifikācijas apliecība, 
Ceturtais Latvijas kvalifikāciju infrastruktūru līmenis
Mācību maksa:1220,00 EUR (samaksu iespējams veikt daļās)