Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)

Projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Pasākuma mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupas

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste:

* Pieteikšanās neformālās izglītības programmu (valsts valodas, angļu valodas, datorzinību) apguvei NOSLĒGUSIES!

Personai var būt reģistrēts ne vairāk kā viens pieteikums izglītības programmas apguvei. 

Personu iesaista izglītības programmu apguvē, ja tā pirms pirmreizējas iesaistes izglītības programmas apguvē nav iepriekš pabeigusi NVA īstenoto neformālo izglītību, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību, augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa programmu apguvi vai ir to ieguvusi pirms 12 mēnešiem vai agrāk.

Persona  atkārtoti netiek iesaistīta vienā un tajā pašā izglītības programmā, izņemot gadījumu, ja iepriekš uzsāktā izglītības programmas apguve ir pārtraukta.

Personu reizi gadā var atkārtoti iesaistīt neformālās izglītības programmā valsts valodas apguvei vienā līmenī, ja tā nav nokārtojusi konkrētā līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu Valsts izglītības satura centrā.

Ja personai jau ir iegūta konkrēta līmeņa valsts valodas atestācijas apliecība, personu iesaista neformālās izglītības programmas valsts valodas nākamā līmeņa programmas apguvei.

Personai pēc apmācības pabeigšanas un noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz:

  • valsts valodas apmācības ietvaros − iegūto zināšanu apliecinošo dokumentu un nodrošina iespēju kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā;
  • angļu valodas, datorzinību un citu programmu apmācības ietvaros – iegūto zināšanu apliecinošo dokumentu un nodrošina iespēju kārtot eksāmenu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijā ECDL sertifikāta iegūšanai, ja tas paredzēts izglītības programmā;

Kā pieteikties?

Apmācībām var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu dalībai:

  • Pieteikums apmācībai ar kuponu metodi | Angļu valoda – Pieteikšanās angļu valodas kursiem ir noslēgusies!

Pēc atbilstības mērķgrupai pārbaudes, personai tiek piešķirts apmācību kupons

Persona līdz kuponā noteiktajam datumam:

  • piesakās dalībai CV un vakanču portālā reģistrētajā mācību grupā;
  • izvēlas izglītības iestādi no NVA izglītības piedāvājumu saraksta: