Informācija par pretendentu personas datu apstrādi uzņemšanas procesā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (turpmāk – izglītības iestāde vai pārzinis) uzņemšanas procesā apstrādā personas datus. Izglītības iestādei, lai nodrošinātu uzņemšanas procesu visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus.

 • Personas datu apstrādes pārzinis: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, reģistrācijas numurs 40003480798, juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, elektroniskā pasta adrese rtrit@rtrit.lv, tālrunis: 67575580.
 • Personas datu apstrādes nolūks: uzņemšanas procesa organizēšanai, lai izglītības iestāde atbilstoši noteiktajai kārtībai varētu pārliecināties par pretendenta identitāti, izskatītu pretendentu iesniegtos dokumentus, organizētu un administrētu uzņemšanas procesu un pieņemtu lēmumu par uzņemšanu.
 • Apstrādes juridiskais pamats: Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts, kas nosaka, ka personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, Profesionālās izglītības likums, Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumi Nr. 528 ‘”Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija” .
 • Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: uzņemšanas komisijas locekļi, pārziņa darbinieki.
 • Personas datu kategorijas: pretendenta vārds, uzvārds, pretendenta personas kods, pretendenta dzimšanas datums, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts), informācija par iepriekšējo izglītību, izglītības iestādi, sekmēm, fotogrāfija, informācija par likumiskajiem pārstāvjiem un to kontaktinformācija. Atkarībā no izvēlētās profesionālās izglītības programmas, personas datu apstrādei nepieciešamais personas datu apjoms un kategorijas var atšķirties.
 • Personas datu glabāšanas ilgums – izglītības iestāde glabās pretendenta  personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad iestāde glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Uzņemšanas procesā iegūtie personas dati tiek glabāti visu mācību procesa laiku. Gadījumā, ja pretendents netiek uzņemts, neuzņemto pretendentu iesniegtie dokumenti tiek iznīcināti.
 • Pretendentam  (un/vai tā likumiskajām pārstāvim) kā datu subjektam ir tiesības:
  • Pieprasīt izglītības iestādei piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi;
  • Iesniegt sūdzību par iespējamu nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu Valsts inspekcijā).
 • Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesību realizāciju var iegūt vēršoties pie pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.