Atbalsta pasākumi nodarbinātajiem

Pieteikšanās VIAA 8. kārtā noslēgusies! Šobrīd aktīvi norit grupu komplektēšana un sazināšanās ar projektā iesaistītajiem!

Izglītības programmas ko piedāvā VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Pieaugušo un mūžizglītības centrs.

Izglītības programmaStundu skaitsLīdzmaksājums
Gaļas produktu ražošana –
kvalifikācija “Gaļas produktu izgatavotājs”
64047,60 EUR
Komerczinības –
kvalifikācija “Komercdarbinieks” ar specializāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks
96061,00 EUR
Sociālā aprūpe –
kvalifikācija “Aprūpētājs”
96066,00 EUR

RTRIT Pieaugušo un mūžizglītības centrs piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projekta ietvaros tiek īstenotas izglītības programmas, kur strādājošajiem ir iespēja iegūt jaunas prasmes, citu profesiju vai pārkvalificēties. 

Par projektu

 1. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas. 
 2. Projekta īstenošanas paredzētais laiks ir līdz 2023. gada 31.decembrim.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē): 

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un oficiāli atrodas darba attiecībās. 

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei; 
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Atbalsts apmācības projekta ietvaros

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, un 95% apmērā mācību maksa tiek segta profesionālās tālākizglītības programmas apguvei. Attiecīgi 5-10% ir strādājošā līdzmaksājums. 

Pieejamais papildus atbalsts: 

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās; 
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti; 
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu;
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).

Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības partneri
Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
 • mērķgrupas informēšana informējot par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķgrupas informēšana un piesaiste projektā.

Izglītības iestādes:

 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
 • neformālās izglītības programmu īstenošana; 
 • modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa īstenošana profesionālajā tālākizglītībā; 
 • modulārās profesionālās izglītības programmas moduļu kopas īstenošana profesionālajā tālākizglītībā;
 • studiju moduļa īstenošana;
 • studiju kursa īstenošana.

 Nodarbinātības valsts aģentūra:

 • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķgrupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Finansējums
Kopējais attiecināmais finansējums 46 845 105 EUR:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 39 818 339 EUR
 • valsts budžeta līdzfinansējums  7 026 766 EUR

Mērķgrupas
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir darba attiecībās 

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība)
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Atbalsts mērķgrupai
Mācību maksa:

 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ESF fonds un valsts, attiecīgi tikai 5 – 10% ir strādājošā līdzmaksājums;
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas (ja nepieciešamas):

Cits atbalsts:

 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).

Projektā pieejamie izglītības pakalpojumi
Pieejamo mācību veidi:

 • profesionālās tālākizglītības programmas (480 – 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju;
 • profesionālās pilnveides programmas (160 – 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību;
 • neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu;
 • moduļi vai moduļu kopas, kas sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma un to noslēgumā var saņemt apliecību;
 • studiju kursi vai studiju moduļi no akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas, kas apgūstami augstskolās vai koledžās. Pēc to apguves var saņemt apliecību.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Projekta īstenošanas MK noteikumi
15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001